POLSKA FEDERACJA SZPITALI „PFSz”

Inicjatywa PUZLE


Stanowisko PFSz w sprawie tzw. Zdarzeń medycznych.

PFSz postuluje likwidację Wojewódzkich Komisji oraz reformę całego obszaru zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych.

Stanowisko z dnia 27.01.2014 - pismo przewodnie (skan) - do pobrania

Stanowisko z dnia 27.01.2014 - pismo przewodnie do MZ (WORD)- do pobrania

Stanowisko z dnia 27.01.2014 - uzasadnienie (skan) - do  pobrania

Stanowisko z dnia 27.01.2014 - uzasadnienie (WORD) - do pobraniaPorozumienie na rzecz reformy Ubezpieczeń Związanych z prowadzeniem działalności LEczniczej”.


Poparcie dla inicjatywy PUZLE:

Naczelna Rada Lekarska

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ


13.09.2013, PUZLE: list otwarty i stanowisko PFSz - do pobrania


Warszawa, 01.07.2013

Inicjatywa PUZLE


Porozumienie na rzecz reformy Ubezpieczeń Związanych z prowadzeniem działalności LEczniczej”.


Dlaczego mamy problem ?

 

System opieki zdrowotnej w Polsce podlega nieustannym przemianom. Nadal wiele obszarów wymaga regulacji lub modyfikacji istniejących rozwiązań. Dotyczy to również ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności leczniczej.

Wdrożone przez ustawodawcę reformy systemu opieki zdrowotnej doprowadziły do powstania konkurencyjności pomiędzy podmiotami leczniczymi i zróżnicowania struktury tego systemu. Aby podmioty prowadzące działalność leczniczą miały szansę aktywnie uczestniczyć w procesach legislacyjnych oraz wytyczać kierunki rozwoju ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności leczniczej, niezbędne jest podjęcie wspólnej inicjatywy jednoczącej interesy wszystkich podmiotów systemu opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem interesów pacjentów. W obecnym stanie brakuje bowiem porozumienia, które mogło być jednym głosem środowiska w tym zakresie.

 

Do kogo skierowana jest inicjatywa PUZLE ?

 

Z powyższych względów, zwracamy się z niniejszą inicjatywą do przedstawicieli organizacji skupiających w sobie środowiska medyczne, w tym szcczególnie do: organizacji zrzeszających podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, samorządów zawodów medycznych, stowarzyszeń pacjentów, prawników, a także do przedstawicieli nauki specjalizujących się w polskim prawie medycznym i prawie ubezpieczeń.  Prosimy o wsparcie ze strony mediów, dla których temat ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności leczniczej jest ciekawy oraz istotny.  Ostatecznym adresatem inicjatywy są przedstawiciele władz ustawodawczych oraz wykonawczych RP.

 

Kto popiera PUZLE ?

 

Polska Federacja Szpitali uzyskała szerokie poparcie dla inicjatywy PUZLE podczas specjalnej sesji VII Międzynarodowej Konferencji Hospital Management 2013 w Warszawie, 21 czerwca.  W trakcie nieformalnego głosowania, obecni na sali członkowie zarządów firm brokerskich obsługujących ponad 500 szpitali w Polsce, w obecności liderów PFSz i STOMOZ, dyrektorów szpitali, przedstawicieli środowiska praw pacjentów, prawniczego oraz mediów, jednogłośnie  poparli inicjatywę PUZLE.   Zgromadzeni będą dążyć do stworzenia porozumienia, w ramach którego możliwe będzie ujednolicenie partykularnych stanowisk zrzeszonych w niej organizacji i środowisk, w sprawach założeń polityki w przedmiocie ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności leczniczej.

 

Jakie są cele inicjatywy PUZLE ?

 

  • przyspieszenie prac legislacyjnych w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej,

  • poprawa warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych,
    w tym szpitali,

  • poprawa warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawody medyczne, w tym również zawody medyczne inne, niż zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej,

  • usystematyzowanie prawne i doprecyzowanie regulacji dotyczących ubezpieczenia niepożądanych zdarzeń medycznych, a w szczególności dotyczących ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

  • opracowanie standardu warunków ubezpieczeń majątkowych zalecanego dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą,

  • przygotowanie standardu warunków ubezpieczenia dla osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów prawa cywilnego, tzw. kontraktów, uwzględniającego możliwe zagrożenia związane z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy z przyczyn losowych,

  • stworzenie warunków i wspieranie prawidłowego działania prywatnych ubezpieczeń medycznych, w tym ustalenie zakresu ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zdefiniowanie koszyka świadczeń medycznych.

Jakie są spodziewane korzyści z PUZLE ?

Wierzymy, że niniejsza inicjatywa nie tylko pozytywnie wpłynie na system opieki zdrowotnej, ale również podniesie jakość konsultacji społecznych w procesach legislacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Co dalej ?

 

W sezonie wakacyjnym 2013 będą prowadzone prace przygotowawcze we współpracy ze środowiskiem naukowym, prawnym i ubezpieczeniowym.  Po wakacjach zostanie powołana grupa robocza, która zorganizuje konferencje prasową oraz poprowadzi dalsze prace.  O szczegółach będziemy informować na stronach PFSz oraz w mediach branżowych.  Podczas wrześniowego posiedzenia Zarządu PFSz omówione zostaną dotychczasowe prace.

 

Z poważaniem,

 

Jarosław J. Fedorowski

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Jaroslaw J. Fedorowski, Prof. nadzw, MD, MBA, PhD, FACP, FESC

Prezes Polskiej Federacji Szpitali  

Gubernator (PL), członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE