2014

Cykl bezpłatnych szkoleń dla menedżerów szpitali

14.05.2014.  Aktualna informacja o cyklu bezpłatnych szkoleń dla menedżerów szpitali 2014 zawarta jest w komunikacie poniżej.  Zapraszamy.

Komunikat - do pobrania


2013

PROGRAM "EFFECTIVE HOSPITAL MANAGEMENT"

Założenia

Wydatki na leki i świadczenia medyczne zajmują poważną pozycję w strukturze wydatków publicznych. Jednocześnie według raportu przygotowanego przez Ośrodek Analiz Uniwersyteckich wydatki na ochronę zdrowia jak i na leki w Polsce, również w przeliczeniu wg parytetu siły nabywczej (PPP), są najniższe w Europie. Upatruje się, że jest to jedna z przyczyn stale wzrastającego zadłużenia publicznego sektora opieki zdrowotnej, co znajduje bezpośrednie przełożenie na czas oczekiwania na diagnostykę i włączenia pacjentów do leczenia. Obecna sytuacja w publicznym systemie ochrony zdrowia sprawia, że część świadczeniodawców nie wykorzystuje w pełni swoich zasobów.

W okresie ostatnich miesięcy nastąpiły znaczne zmiany w otoczeniu prawnym, polegające na wejściu w życie nowych przepisów oraz w konsekwencji zmianie zasad finansowania świadczeń obejmujących stosowanie specjalistycznych i kosztownych terapii w ramach programów lekowych. Zmiany te są na tyle głębokie, że rodzą liczne pytania i wątpliwości ze strony osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej. W obliczu nowej sytuacji kluczowa staje się umiejętność posługiwania się i praktycznego stosowania przepisów prawa oraz wytycznych NFZ dotyczących realizacji oraz poprawnego sprawozdawania i rozliczania świadczeń.  W związku z powyższym Roche Polska przeprowadziła w jednym z dużych województw ankietowe badanie potrzeb informacyjno – edukacyjnych z zakresu gospodarki lekami, zasad kontraktowania oraz sprawozdawania świadczonych usług medycznych płatnikowi. Badanie przeprowadzono wśród Dyrektorów szpitali. Jego wyniki wskazują na dużą potrzebę systematycznych działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy na temat nowych przepisów oraz zasad ich stosowania w praktyce.

Cele i założenia Projektu

Polska Federacja Szpitali przy współpracy z firmą Roche Polska sp z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie wsparcia edukacyjnego Dyrektorów Szpitali przygotowała program Effective Hospital Management skierowany do publicznego sektora opieki zdrowotnej. 

Cele projektu:

  1. Zwiększenie dostępności do innowacyjnego leczenia, szybsze wykrywanie chorób oraz szybsze włączanie pacjentów do leczenia poprzez:

    1.  wzrost efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na leczenie (w tym poprawa sprawozdawczości do płatnika prowadzonych przez świadczeniodawców procedur medycznych)  

    2. poprawę gospodarki lekami w szpitalach publicznych


UWAGA:
Program pod patronatem PFSz jest realizowany od drugiej połowy 2012 roku.  Wnioski zostały przedstawione podczas Konferencji Hospital Management 2013.  Prezentacje znajdują się na stronie konferencji, do pobrania przez zarejestrowanych uczestników konferencji.  Wnioski znajdują się poniżej.


Podsumowanie Programu EHM podczas HM 2013

Konferencja Hospital Management, Warszawa 20-21.06.2013

Sesja 7: Programy lekowe, leczenie off-label, zamówienia publiczne – korzyści i ryzyka. Program Effective, Hospital Management pod egidą Polskiej Federacji Szpitali we współpracy z Roche Polska

 

Moderator: Jaroslaw J. Fedorowski

Wykładowcy: 1. Michał Modro, 2. Agnieszka Leszczyńska, 3. Mariusz Kondrat, 4. Jarosław Woroń

Tematy wykładów:

1.    Programy zdrowotne (lekowe), fakty i mity. Możliwości i ryzyka

2.    Zabezpieczenie interesu szpitala w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

3.    Leki stosowane off label – prawo pacjenta, odpowiedzialność szpitala. Standardy medyczne a podstawy prawne stosowania leków poza wskazaniami

4.    Leki biologiczne, świadomy wybór

Wnioski:

·         Programy lekowe w przeciwieństwie do JGP są bardzo przewidywalnym  składnikiem budżetu szpitala – z punktu widzenia przychodów i kosztów.

·         Ceny leków rozliczane są zgodnie z cenami na podstawie faktur zakupów, a obecnie większość firm farmaceutycznych podaje ceny leków z porozumień podziału ryzyka.    

·         Biurokracja w ramach programów lekowych, przy odpowiednim nadzorze
i zarządzaniu jest możliwa do opanowania i kontrolowania.

·         Ceny leków rozliczane są zgodnie z cenami na podstawie faktur zakupów, a obecnie większość firm farmaceutycznych podaje ceny leków z porozumień podziału ryzyka

·         Istnieje możliwość zarządzania kosztami w ramach różnych świadczeń oraz w ramach całego budżetu świadczeniodawcy

·         Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

·         Prawo opcji powoduje, że Zamawiający jest zobowiązany do określenia zarówno maksymalnego jak i minimalnego poziomu zamówienia które ma być wykonane. Zamawiający powinien wskazać dodatkowy zakres zamówienia, którego realizacja jest uzależniona od woli i potrzeb Zamawiającego

·         Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

·         Brak jest przepisów które wprost przewidują lub zakazują stosowania leków off-label

·         Zastosowanie leków off-label może być uznane za zgodne z aktualną wiedzą medyczną i dołożenie należytej staranności

·         Zgoda pacjenta nie wystarcza na legalizację off-label ale jej brak może narazić lekarza na dodatkowe zarzuty

·         Zastosowanie leków off-label może być uznane za eksperyment medyczny, który bez spełnienia szczególnych wymogów może być kwalifikowany jako błąd medyczny

·         Wszystkie leki wywołują działania niepożądane

·         Decyzja o zastosowaniu leków w tym biologicznych  jest oparta na ocenie stosunku korzyść / ryzyko

·         Każdy lek posiada unikalną charakterystykę zawartą w Charakterystyce Produktu Leczniczego

·         Nie wiadomo czy identyczne informacje zebrano dla chorych, u których stosuje się lek poza wskazaniami lub wskazania ekstrapolowano

·         Stosowanie leków biologicznych wymaga szczegółowej wiedzy dotyczącej skuteczności oraz bezpieczeństwa ich stosowania

·         Podstawą racjonalnego stosowania leków biologicznych jest indywidualizacja terapii

·         Nie zaleca się automatycznego zastępowania leków biologicznych lekami biopodobnymi, decyzja taka musi być podjęta w każdym przypadku indywidualnie w oparciu o znajomość zarówno specyfiki jak i przebieg choroby, a także występujące czynniki ryzyka zwiększające możliwość wystąpienia działań niepożądanych

·         Dyrektor szpitala powinien mieć na uwadze, że poza kontraktem z NFZ i rozliczeniami zgodnie z systemem JGP istnieje realna możliwość poprawy wykorzystania zasobów szpitala poprzez realizację programów lekowych, terapeutycznych, badań klinicznych w oparciu o przepisy prawa oraz założenia dobrej praktyki medycznej

·         Partnerska, profesjonalna i transparentna współpraca kadry zarządającej szpitalami z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego jest kluczem do powodzenia procesu postępu diagnostyki i terapii medycznej, a także bezpieczeństwa pacjenta