Polska Federacja Szpitali popiera ideę tworzenia klastrów i efektywnego pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz innych.

PFSz jest współzałożycielem Stowarzyszenia INKLAMED

KOMUNIKAT PREZESA STOWARZYSZENIA INKLAMED: 10.06.2014

Szanowni Państwo,

Z początkiem czerwca b.r. Stowarzyszenie INKLAMED rozpoczęło swoją działalność operacyjną. Zgodnie ze statutem ma łączyć i wspierać innowacyjne rozwiązania w obszarze ochrony zdrowia. Do tego celu uruchomiło zasoby z zakresu medycyny, zarządzania i finansów, prawa oraz relacji międzynarodowych, korzystając z wiedzy członków Stowarzyszenia jak również jego współpracowników. Działalność INKLAMED za swoje podstawowe zadanie uznaje pomoc w budowaniu nowej jakości usług szpitalnych i powiązanych jednostek OZ na terenie Polski. Będzie się to realizowane poprzez powoływanie inicjatyw klastrowych, wsparcie finansowe i eksperckie, know-how, rekomendacje, a przede wszystkim łączenie zainteresowanych podmiotów z obszarów lecznictwa, nauki/badan/rozwoju, businessu oraz polityki. Owocem tego mają być projekty, które po wdrożeniu do Państwa zakładów skutkować będą nową jakością i efektywnością jego funkcjonowania. Ważnym elementem jest wsparcie finansowe, które w perspektywie lat 2014-2020 daje duże możliwości na ich realizację (m.in. Fundusz Spójności). Bardzo proszę o zapoznanie się z naszą propozycją, która bardziej szczegółowo opisujemy na naszych stronach internetowych:

www.inklamed.pl

Proces współpracy jest bardzo prosty. Wystarczy wysłać na skrzynkę kontaktową  widoczną na powyższych stronach opis potrzeb lub projektu, który jest dla Państwa ważny do wykonania. My dostarczymy do tego rozwiązań w sposób możliwie najbardziej efektywny organizacyjnie i finansowo. Członkowstwo w Stowarzyszeniu będzie obligatoryjne, ale tylko w przypadku realizacji projektu lub konkretnego zlecenia i będą to pieniądze symboliczne dla szpitali. Uczciwe podejście do współpracy jest naszym priorytetem i gwarancją jej wykonalności i długofalowych pozytywnych relacji.

Załączam również jeden z pierwszych projektów, który zaczynają realizować nasi Członkowie. Ryzyka Prawne Szpitali to temat coraz bardziej zapalny w naszej rzeczywistości i skuteczność ich minimalizacji zależy od profesjonalnego przygotowania (w tym dokumentacyjnego) jednostek. Rekomendujemy tworzących projekt Wykonawców, jako najwyższej klasy specjalistów w swoich zakresach.

 Zapraszam do wspólnych działań i pozdrawiam.

 Bogusław Budziński

Prezes Stowarzyszenia INKLAMED

Koordynator Krajowy HOPE Exchange

Członek Rady Naczelnej PFSz

Ryzyka Prawne Szpitali - załącznik do pobrania


Zapraszamy do współpracy szpitale oraz podmioty gospodarcze związane z sektorem ochrony zdrowia

PFSz jest inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Innowacyjnej Medycyny INKLAMED, którego celem jest zakładanie klastrów do realizacji projektów na potrzeby szpitali.  

Stowarzyszenie zostało powołane w styczniu 2014 roku przez przedsiębiorców i naukowców reprezentujących branżę medyczną, którym na uwadze leży jej rozwój przede wszystkim poprzez działania w osi innowacyjnych rozwiązań ekonomicznych i naukowych.

Inicjatywa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne dotyczące podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Polsce.
Jesteśmy świadomi konieczności intensyfikacji efektywnej współpracy w obszarze praktyki i nauk medycznych umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób fizycznych, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu we współpracy z władzami w skali lokalnej oraz ogólnopolskiej.


www.inklamed.pl

Stowarzyszenie INKLAMED
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa

Prezes: Bogusław Budziński

Koordynator Krajowy Programu Wymiany Menedżerów HOPE

Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali


Kontakt

Tel. kom. : +48 601 241 495

e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl


Obszary Programowe

Stowarzyszenie INKLAMED wyselekcjonowało grupę 12-tu obszarów programowych, które będą podstawowym poligonem współpracy pomiędzy członkami, dla których przygotowaliśmy wsparcie eksperckie, finansowe i marketingowe. Oczywiście nie zamykamy się tylko do aktualnie wyselekcjonowanych grup, tym bardziej że obszary poniższe same w sobie są elastyczne i uniwersalne. Mają one wyznaczać kierunki dla końcowych projektów, dalej przez INKLAMEDkatalizowanych.
 • nowe technologie i metody lecznicze
 • zdrowy tryb życia / zdrowie publiczne
 • integracja gospodarcza i systemowa
 • ekonomika ochrony zdrowia
 • błędy, zdarzenia medyczne i zarządzanie ryzykiem,
 • informatyka i telemedycyna,
 • turystyka medyczna, współpraca ponadregionalna (EU)
 • zdrowie seniorów,
 • inwestycje i modernizacje budowlano-sprzętowe,
 • ubezpieczenia - rozwój produktowy i optymalizacja,
 • szkolenia, nauka, rozwój zawodowy,
 • badania kliniczne, farmakoekonomika