POLSKA FEDERACJA SZPITALI

STANOWISKA i REKOMENDACJE

Stanowisko PFSz w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

05.12.2016.  PFSz skierowała do Ministra Zdrowia stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.  W stanowisku PFSz wyraża zadowolenie z przesunięcia terminu dostosowania szpitali do nowych wymogów, jednocześnie zwracając się do autorów projektu o wskazanie źródła ich finansowania.  

PFSz odniosła się także do poszczególnych zapisów projektu rozporządzenia postulując m.in. odstąpienie od wymogu tworzenia tzw. oddziałów anestezji w podmiotach leczniczych, w których nie udziela się świadczeń z zakresu intensywnej terapii.  PFSz zwraca także uwagę na interdyscyplinarność intensywnej terapii i konieczność partnerskiej współpracy lekarzy intensywistów z lekarzami innych specjalności, z pielęgniarkami oraz w sprawach organizacyjnych z kadrą zarządzającą szpitali. PFSz odnosi się do kwestii leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny, postulując aby nie ograniczać tej kwestii wyłącznie do kompetencji anestezjologów. 

PFSz uważa, że standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nie powinny być opracowywane przede wszystkim przez lekarzy klinicystów - których domeną powinny być standardy opieki lekarskiej.  PFSz zgłasza postulat udziału przedstawicieli środowiska organizatorów ochrony zdrowia w dalszych pracach nad projektem. 


Ministerstwo Zdrowia pozytywnie odpowiada PFSz w sprawie oddziałów wieloprofilowych

02.11.2016  Ministerstwo Zdrowia w oficjalnym piśmie do Prezesa PFSz popiera postulat PFSz tworzenia szpitalnych oddziałów wieloprofilowych.


Konsultacje w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ 

31.10.2016.  PFSz zaprasza dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz do zgłaszana uwag nt. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.  Projekt znajduje się na stronie internetowej centrali NFZ w zakładce "zarządzenia -prezesa/projekty-zarządzeń"

Uwagi w formacie edytowalnym można zgłaszać do dyrektor Anny Banaszewskiej: <anna.banaszewska@pfsz.org> z kopią do <biuro@federacjaszpitali.pl>; termin konsultacji wyznaczony przez NFZ to 08.11.2016.

Prezes NFZ Andrzej Jacyna przyjął zaproszenie na Jesienną Konferencję Programową PFSz w Nieporęcie 01.12.2016, podczas której będzie okazja do dyskusji także na w/wym temat.  

Stanowisko PFSz nt. projektu ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych

28.10.2016 "W projekcie ustawy, jak i OSR nie wskazano źródła finansowania projektowanego wzrostu wynagrodzeń. Konsekwentnie skutkuje to przeniesieniem całkowitych kosztów związanych z finansowaniem projektowanego wzrostu wynagrodzeń na pracodawców. Tu trzeba podkreślić, że źródłem przychodów podmiotu leczniczego jest umowa z płatnikiem na realizację świadczeń opieki zdrowotnej. Tym samym wykonanie zobowiązań wynikających z projektu ustawy będzie musiało odbyć się kosztem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów. 

Dodatkowo warto przypomnieć, że w przeszłości stosowano już rozwiązania m.in. „ustawa 203”, które skutkowało zadłużeniem szpitali a następnie oddłużaniem z budżetu Państwa, konieczność restrukturyzacji doprowadzała do redukcji zatrudnienia. Zatem brak określenia źródła finansowania w projekcie ustawy wzbudza wątpliwości w dwóch obszarach. Po pierwsze w zakresie negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, po drugie wzbudza wątpliwości w zakresie zgodności z zasadami gospodarowania środkami publicznymi." 

Stanowisko PFSz w sprawie wynagrodzeń zasadniczych - do pobrania

PFSz o projekcie tzw. sieci szpitali

27.10.2016.  PFSz skierowała pismo do Ministra Zdrowia w ramach konsultacji społecznych projektu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.  PFSz postuluje opracowanie projektu krajowej sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych przez kluczowych uczestników systemu.  PFSz proponuje konkretne działania celem sworzenia sieci - szczegóły w oficjalnym pismie do Ministra - do pobrania poniżej.

Uzasadnienie

Projekt budowy systemu zabezpieczenia szpitalnego powinien być nazywany konkretnie projektem sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych bowiem taki jest faktyczny cel projektu.  Sieć szpitali, która spełni oczekiwania społeczne powinna być wspólnie budowana i akceptowana przez kluczowych uczestników systemu.  Sieć szpitali powinna być tworzona w oparciu o aktualne i rzetelne  mapy potrzeb zdrowotnych oraz mając na uwadze możliwości finansowe, w tym także planowany wzrost nakładów na zdrowie.  Sieć szpitali powinna spełniać oczekiwania pacjentów oraz pracowników szpitali.  Sieć szpitali powinna uwzględniać inne ważne uwarunkowania, takie jak np. jakość świadczeń, trwałość projektów finansowanych ze środków unijnych, czy zgodność z nowoczesnymi modelami działania szpitali (oddziały wieloprofilowe, preferencje hospitalizacji krótkoterminowych, wykonywanie zabiegów operacyjnych w trybie jednodniowym).  System finansowania szpitali powinien sprzyjać ich kosztowej-efektywności przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług.  Konieczne jest wprowadzenie do projektu mechanizmów koordynowanej ochrony zdrowia, np. poprzez umożliwienie tworzenia organizacji koordynowanej ochrony zdrowia w modelu konsorcjów, grup lub fuzji podmiotów leczniczych.  

Wnioski

W konkluzji stwierdzamy, że projekt sieci szpitali będzie jak najbardziej do zaakceptowania jeśli zostanie zbudowany w sposób skooordynowany przez kluczowych uczestników systemu.  Co więcej, tak właśnie stworzony projekt nie narazi autorów na protesty społeczne, a pacjentom zapewni jakość usług możliwie najwyższą stosunkowo do nakładów finansowych na ochronę zdrowia.

Polska Federacja Szpitali jako największa i najbardziej reprezentatywna organizacja pracodawców sektora szpitalnego w naszym kraju zgłasza akces do współpracy przy tworzeniu przystępnego projektu sieci szpitali zarówno dla pacjentów, jak i ludzi pracujących w szpitalnictwie.


Stanowisko Pracodawców RP w sprawie projektu tzw. sieci szpitali

27.10.2016.  "Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej uważają, że projekt ustawy, którego celem jest wprowadzenie sieci szpitali, jest nie do przyjęcia w kształcie przedstawionym do konsultacji.

Nie odrzucamy idei budowania sieci szpitali ale uważamy, że należy jednoznacznie doprecyzować rolę i zadania poszczególnych typów podmiotów na rynku zdrowotnym. Niestety, przedłożony projekt nie precyzuje wielu kluczowych i istotnych kwestii, które pozwoliłyby ocenić obiektywnie cele i efekty proponowanych zmian"

Stanowisko Pracodawców RP o tzw. sieci szpitali - do pobrania


PFSz krytycznie o karach i kontrolach NFZ

08.10.2016 Kary na łączną kwotę 35,6 mln zł – to efekt przeprowadzonych przez wojewódzkie oddziały NFZ kontroli dotyczących realizacji umów w pierwszym półroczu 2016 roku.

W wyniku kontroli NFZ nałożył w sumie kary na 35,6 mln zł. Najwięcej, bo aż 28 mln zł, straciły szpitale.

Link do wypowiedzi Prezesa PFSz:PFSz o sieci szpitali "nic o nas bez nas"

07.10.2016 "Polski system ochrony zdrowia stoi przed wielkim wyzwaniem związanym z projektem systemu zabezpieczenia szpitalnego, potocznie zwanego "siecią szpitali".  Według propozycji wypracowanej w zaciszu gabinetu Podsekretarza Stanu w MZ Pana Piotra Gryzy w systemie szpitalnictwa miały by zaistnieć trzy poziomy zabezpieczenia szpitalnego oraz trzy, a może raczej cztery kategorie szpitali (onkologiczne i  pulmonologiczne, pediatryczne oraz ogólnopolskie).  Projekt został niedawno skierowany do konsultacji społecznych wzbudzając spore emocje w organizacjach pozarządowych sektora szpitalnego. W trakcie niedanego I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP Pan Wiceminister Gryza zapraszał pracodawców do siebie na jak najszybsze bezpośrednie konsultacje, jednakże żadnej z dużej organizacji nie udało się, pomimo prób, umówić się do taj pory na spotkanie.  Fakt ten nie jest niestety dobrym sygnałem dla uczestników systemu.   Polska Federacja Szpitali rozpoczęła konsultacje wewnętrzne na temat projektu, uczestniczy w konsultacjach w ramach korporacji Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP, a także wydelegowała trzech członków zarządu, będących dyrektorami różnych szpitali na posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Zdrowia w dniu 17.10.2016, na którym Pan Wiceminister Gryza ma zaprezentować projekt wobec najbardziej reprezentatywnego gremium, jakim jest ten Zespół.  Do biura PFSz telefonują dyrektorzy różnych szpitali zgłaszając "na gorąco" swoje uwagi do projektu.  Na razie, największymi obawami dyrektorów są: małe prawdopodobieństwo pozostania w systemie poprzez zakwalifikowanie się do sieci, wejście do sieci ale z obniżeniem wysokości finansowania lub też bariery wejścia do sieci będące poza kontrolą menedżerów.  Kolejną obawą jest kwestia zapewnienia ciągłości projektów dofinansowanych ze środków UE w przypadku nie wejścia do sieci albo zaliczenia do niższego poziomu zabezpieczenia. Zdumienie wśród dyrektorów szpitali budzi wyszczególnienie szpitali pulmonologicznych, którego nie było na prezentacji Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła podczas spotkania na Forum Ekonomicznym w Krynicy.  Uważamy, że kategoria szpitali "specjalnych" (poza 3 poziomami zabezpieczenia przez szpitale "ogólne") powinna się opierać się na wielodyscyplinarności leczenia (a tak jest w onkologii, pediatrii, czy też w przypadku instytutów ogólnopolskich), a nie na pojedynczych specjalnościach lekarskich.

Polska Federacja Szpitali, do której należą bardzo różnorodne szpitale, idąc z duchem koordynowanej ochrony zdrowia postuluje wpisanie możliwości współpracy różnego typów szpitali celem spełnienia kryteriów wejścia do sieci.  Taką możliwość dała by formuła konsorcjów szpitalnych, które dobrowolnie zawierane przez dyrektorów szpitali o uzupełniającym się potencjale powinny mieć prawo do wspólnego zgłaszania się do sieci.  Dodatkowo, w konsorcjach mogły by uczestniczyć podmioty specjalistycznej ambulatoryjnej ochrony zdrowia, co sprzyjało by wprowadzaniu modelu opieki koordynowanej.

PFSz wraz z redakcją Menedżera Zdrowia rozpoczyna kampanię "Dyrektorzy o sieci" w której przez co najmniej dwa tygodnie, codziennie na te same pytania odpowie jeden dyrektor szpitala. Wybraliśmy najróżniejsze szpitale zrzeszone w PFSz - będą i małe i duże, publiczne, publiczno-prywatne i prywatne, akademickie, jednodniowe, grupy szpitali itd.  A na sam koniec przygotujemy podsumowanie, w międzyczasie oczekując dotrzymania słowa danego przez Pana Wiceministra Gryzę dotyczącego zaproszenia na bezpośrednie konsultacje do siebie, jako koordynatora projektu."

Konkursy na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych

04.09.2016. PFSz przesłała do MZ stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

Stanowisko PFSz nt. zmian zasad konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych - do pobrania

Polska Federacja Szpitali o „buncie” ordynatorów w Szpitalu Praskim w Warszawie

09.06.2016  Ze zdumieniem czytamy doniesienia medialne o skierowaniu do prokuratory wniosku przeciwko dyrekcji szpitala przez jego własną kluczową kadrę zarządzającą.  PFSz przypomina, że w systemie potocznie zwanym „ordynatorskim” ciężar odpowiedzialności za funkcjonowanie oddziałów szpitali spoczywa właśnie na jego kierownikach.  Zgłaszanie do prokuratury narażenia bezpieczeństwa pacjentów przez osoby w dużym stopniu bezpośrednio odpowiedzialne za zapewnienie tego bezpieczeństwa, jakimi są ordynatorzy uważamy za wysoce niewłaściwe.  Jednocześnie zdumiewające są próby oskarżania o niekompetencje zarządzających polskimi szpitalami, którzy w znakomitej większości działają sprawnie w bardzo trudnych warunkach finansowych i kadrowych.  PFSz przypomina, że w niedawno opublikowanych mapach potrzeb zdrowotnych podkreśla się korzyści z tworzenia oddziałów wieloprofilowych, jako najbardziej efektywnych pod względem wykorzystania zasobów i jakości opieki nad pacjentem.  Z punktu widzenia zarządczego, odejście od systemu oddziałów przyporządkowanych specjalnościom lekarskim może w radykalny sposób poprawić działanie szpitala i wpłynąć na podwyższenie satysfakcji pacjenta.

Podczas właśnie zakończonego Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali HOPE wielokrotnie podkreślano konieczność prowadzenia zintegrowanej opieki nad pacjentami w szpitalach i poza nimi.  Niestety system ordynatorski, czego przykładem jest „bunt” ordynatorów w szpitalu praskim, w żadnym stopniu nie umożliwia prowadzenia nowoczesnego, efektywnego i zintegrowanego zarządzania szpitalem.  W opinii PFSz kadra zarządzająca szpitalami to ludzie dobrze przygotowani, wykształceni i bardzo zaangażowani w prowadzenie jak najlepszych usług na rzecz polskiego pacjenta.  PFSz kolejne już działania w obronie dobrego imienia dyrektorów polskich szpitali, a także w celu doprowadzenia do reorganizacji pracy polskich szpitali.  

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

07.06.2016 Podczas odbywającego się obecnie Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, gubernatorzy omawiając aktualną sytuację w ochronie zdrowia poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej  raportowali m.in. zmiany legislacyjne w swoich krajach.    Polski gubernator omówił podstawowe propozycje zmian w ustawie o działalności leczniczej.   Niektóre propozycje zmian mogą powodowac ograniczenie swobody przedsiębiorczości, jak np. prawo przyznane jednostkom samorządu terytorialnego do zawierania umów, w pierwszej kolejności z własnymi podmiotami  bez konieczności prowadzenia postępowania konkursowego, czy ograniczenia w zbywaniu udziałów w niektórych spółkach kapitałowych prowadzących działalnośc leczniczą.  Są to rozwiązania które w efekcie będą zniechęcały do inwestowania w Polskie szpitale, które bardzo potrzebują inwestycji kapitałowych.  

Ochrona zdrowia publicznego może stanowić uzasadnienie dla ograniczenia swobody przedsiębiorczości. Wymagane jest jednak, aby zagrożenie zdrowia publicznego było rzeczywiste, bezpośrednie i wystarczająco poważne dla podstawowego interesu publicznego. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości nie może uzasadniać zagrożenie jedynie potencjalne i odległe.   Warto przypomnieć, że na ten sam aspekt zwracało uwagę w swojej opinii do projektu ustawy o działalności leczniczej polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W tym kontekście szczególnie niepokoi niezwykle szybki proces legislacyjny jaki jest związany z wprowadzaną zmianą ustawy o działalności leczniczej w Polsce. Pierwsze czytanie tak ważnej ustawy jest zaplanowane na posiedzeniu plenarnym sejmu 8 czerwca od godziny 24.00, zaś sprawozdanie z prac Sejmowych Komisji Zdrowia zaplanowano o godzinie 22.45 dnia następnego. To oznacza, że Sejmowa Komisja Zdrowia będzie miała bardzo niewiele czasu na pracę merytoryczną. Dla porównania procedowanie w komisji sejmowej ustawy prawo zamówień publicznych trwało ponad miesiąc.  Zbyt szybkie prowadzenie prac legislacyjnych związanych ze zmianami które wzbudzają wątpliwość w zakresie zgodności z prawem unijnym może mieć negatywny skutek dla szpitali i pacjentów.   

PFSz przypomina o zapisach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Art. 19. 1. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.

Liderzy europejskich organizacji ochrony zdrowia o radykalnych formach protestu personelu medycznego

07.06.2016  Podczas odbywającego się obecnie Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali, przedstawiciele Polskiej Federacji Szpitali zapytali liderów najważniejszych europejskich organizacji pozarządowych sektora ochrony zdrowia o opinię na temat prowadzenia protestu polegającego na odejściu od łóżek pacjentów przez kluczowy personel medyczny.  Pani Nicola Bedlington, Sekretarz Generalny Europejskiego Forum Pacjentów (EPF) wyraziła obawę o naruszenie podstawowych praw ludzkich w przypadku tego typu rodzaju protestu, jednocześnie niepokojąc się o los pacjentów w takich przypadkach.  Prof. Jacqueline Filkins, Honorowy Prezydent Europejskiej Asocjacji Dyrektorów Pielęgniarstwa (ENDA) zwróciła uwagę na prawdopodobieństwo poniesienia uszczerbku na zdrowiu przez pacjentów w sytuacji strajku personelu medycznego, polegającego na odejściu od łożek pacjentów.  Pan Gerry O’Dwyer, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Menedżerów Szpitali stwierdził, że jakakolwiek forma protestu, która może powodować negatywne skutki dla pacjentów jest po prostu niedopuszczalna.  Dr. Sara Pupato-Ferrari, Prezydent Europejskiej Federacji Szpitali HOPE stwierdziła, że w przypadku strajku personelu medycznego, to właśnie protestujący personel jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego poziomu opieki, inaczej protest polegający na odejściu od łóżek pacjentów powinien być uznany za nielegalny. 

Kadra medyczna w Europie ma ograniczone możliwości protestowania

06.06.2016.  Podczas posiedzenia Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali został przeprowadzony sondaż na temat możliwości wyrażania protestu polegającego na odejściu od łóżek pacjentów przez pracowników szpitali.  Odpowiedzi udzieliło 16 gubernatorów.  Tylko w dwóch krajach nie istnieją prawne ograniczenia co do takiej formy protestowania.  W sześciu krajach odejście od łóżek pacjentów jako forma protestu jest prawnie zakazana.  W pozostałych 8 krajach istnienieją znaczne ogranicznenia polagające m.in. na prawie dyrektora szpitala do wyznaczenia minimalnego zespołu spośród protestującej grupy zawodowej, która pod groźbą uznania całego protestu za nielegalny musi spełnić żądanie dyrektora albo też oparte na przepisach z góry regulujących konieczność zapewnienia ciągłości usług przez protestujących (a nie dyrekcję szpitala !).  

W Estonii prawnie zakazany jest strajk personelu polegający na zaprzestaniu pracy przy pacjentach w obszarze ratownictwa, krwiodawstwa oraz szpitali najwyższego stopnia referencyjnego.  W Irlandii, zakaz tego typu strajku jest wpisany do regulacji praw wykonywania zawodu personelu medycznego.  W Belgii, jeśli strajkujący nie zapewnią określonego przez dyrektora poziomu usług, strajk uważany jest za nielegalny i wzywana jest policja celem doprowadzenia personelu do łóżek szpitalnych.  W Słowenii zakaz protestu polegającego na odejściu od łóżek jest regulowany ustawowo.  W Hiszpanii strajk poprzez odejście od łóżek, jeśli nie zostanie zapewniona przez strajkujących ciągłość opieki uważany jest za przestępstwo.  Gubernatorzy, którzy udzielili odpowiedzi na sondaż PFSz nie potrafili wskazać ani jednego przypadku, w którym strajk jakiejś grupy personelu medycznego spowodowałby koniecznośc ewakuacji pacjentów ze szpitala.   

Polska Federacja Szpitali negatywnie o odchodzeniu od łóżek pacjentów

06.06.2016  W obliczu przedłużającego się strajku w warszawskim CZD, który polega na odejściu części personelu medycznego od łóżek pacjentów, PFSz zajmuje stanowisko zdecydowanie negatywne wobec tej formy protestu.  Dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz, zgłaszają zasadnicze zastrzeżenia do stosowania etycznie wątpliwej formy protestu, jaką jest z pewnością odejście od łóżek pacjentów.    W tej sprawie PFSz popiera zarówno dyrekcję szpitala, jego właściciela którym jest Ministerstwo Zdrowia oraz organizacje pacjentów, które już zaczęły występować przeciwko sposobowi prowadzenia protestu płacowego personelu medycznego.  PFSz będzie na bieżąco kontaktować się z ogólnopolskimi organizacjami pacjentów.  Ponadto, PFSz przeprowadzi w dniu dzisiejszym konsultacje z przedstawicielami organizacji szpitali zrzeszonych w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE na temat etycznie oraz prawnie uzasadnionych form protestu personelu medycznego w innych krajach UE.  PFSz uważa, że wynajmowanie prawników przez część personelu medycznego w sporze z dyrekcją własnego szpitala jest działaniem, które ma niekorzystne rokowanie, jeśli chodzi o przyszłość niełatwej przecież pracy organizacji, jaką jest opiekujący się chorymi ludźmi szpital.

PFSz proponuje rozważenie przyjęcia dodatkowych rozwiązań prawnych, które znacznie ograniczą lub nawet uniemożliwią stosowanie etycznie wątpliwych form protestu w ochronie zdrowia.  W tym zakresie PFSz proponuje współpracę wszystkich interesariuszy systemu.

PFSz przypomina o istniejących już zapisach Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:

Art. 19. 1. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.

PFSz od dłuższego czasu zwraca uwagę na trudną sytuację dyrektorów szpitali w zwiazku z rosnącymi oczekiwaniami pracowników ochrony zdrowia, tak płacowymi, jak i organizacyjnymi.  Wielu dyrektorów dysponując bardzo skromnymi, jak na warunki europejskie budżetami szpitali przeznacza coraz to większe proporcje tych skromnych budżetów na wynagrodzenia personelu, a to m.in.  prowadzi do rosnącego zadłużenia szpitali.  PFSz jest oczywiście za zwiększeniem nakładów na ochronę zdrowia ale przy zachowaniu zdrowych proporcji funduszu płac do innych kosztów działalności.   PFSz zglosiła także postulat właczenia kosztów pracy oraz mechanizmów indeksacyjnych do taryfikacji świadczeń.  

Polska Federacja Szpitali zrzesza ponad 200 szpitali o przeróżnych modelach własnościowych i organizacyjnych, dysponujących ponad 60 tysiącami łóżek (ok.1/3 łóżek szpitalnych w kraju) i należy do Europejskiej Federacji Szpitali reprezentującej około 80% łóżek szpitalnych w UE.  

 

Rekomendacje PFSz do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zwarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 31.05.2016 PFSz negatywnie oceniła wprowadzenie kryteriów o charakterze dyskryminacyjnym, niezwiązanych w sposób bezpośredni z jakością, bezpieczeństwem i zapewnieniem ciągłości udzielanych świadczeń a także nie mających wpływu pośredniego na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

PFSz zwróciła uwagę na fakt, iż w proponowanych kryteriach wyboru ofert w sposób niedostateczny uwzględniono postulowane w niedawno opublikowanych „Mapach Potrzeb Zdrowotnych” wspieranie rozwoju szpitalnych oddziałów wieloprofilowych, zarówno zabiegowych, jak i w obszarze chorób wewnętrznych.  PFSz w zgłoszonym stanowisku podkreślała, iż proponowane wymagania wobec szpitali są wygórowane zarówno w zakresie kadrowym, jak i sprzętowym.

PFSz będąc członkiem Europejskiej Federacji Szpitali przypomina, że o ile organizacja i finansowanie ochrony zdrowia jest wyłączną kompetencją państwa członkowskiego o tyle nadzór nad przestrzeganiem zasad wolnego rynku Unii Europejskiej jest kompetencją Instytucji Unii Europejskiej.  W przypadku projektowania instrumentów prawnych dotyczących zasad przeprowadzania postępowań konkursowych o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej należy uwzględniać wskazany zbieg kompetencji.

Wskazany zbieg kompetencji państwa członkowskiego oraz Unii Europejskiej był wielokrotnie przedmiotem postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wskazuje Trybunał ograniczenie swobód podstawowych jest możliwe wyłącznie w celu ochrony ważnego interesu publicznego takich jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, ochrona konsumentów i jedynie w stopniu minimalnym niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu. Każdorazowo w przypadku kiedy wprowadzane regulacje prawne lub rozwiązania faktyczne ograniczają swobodę przedsiębiorczości, swobodę przepływu kapitału przedmiotem badania Trybunału staje badanie zasadności wskazanego celu, adekwatności i proporcjonalności przyjętych rozwiązań.

PFSz wskazuje, że nieuprawnione ograniczenia zasad swobody przedsiębiorczości rodzą odpowiedzialność dwojakiego rodzaju. Po pierwsze odpowiedzialność o skutku silniejszym związana z kontrolą i ewentualnym ograniczeniem finansowania z funduszy europejskich a czasem nawet i koniecznością zwrotu przyznanych środków. Po drugie o skutku słabszym, związana z odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa wobec podmiotów których swoboda przedsiębiorczości została ograniczona.

Do kryteriów o charakterze dyskryminacyjnym a jednocześnie niezwiązanym z bezpieczeństwem, jakością oraz  ciągłością udzielania świadczeń wskazanych przez PFSz należały następujące kryteria:

 • ·      premiowanie podmiotów prowadzących szkolenia specjalizacyjne lekarzy,
 • ·      gradacja punktów w kryterium ciągłości z uwagi na jej wymiar,
 • ·      premiowanie świadczeniodawców współpracujących z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • ·      niewspółmierne premiowanie podmiotów posiadających zasoby łóżkowe na potrzeby obronności kraju

PFSz dysponuje szczegółowym opracowaniem projektu kryteriów wyboru ofert, które jest dostępne dla członków PFSz.  Dyrektorzy szpitali należących do PFSz mogą zwracać się o pełny tekst uwag do Dyrektor Zarządzającej PFSz Anny Banaszewskiej, email: anna.banaszewska@pfsz.org

PFSz bardzo dziękuje szpitalom, które zgłosiły uwagi i wspomagały przygotowanie stanowiska !


Komunikat PFSz na temat sytuacji szpitali w kontekście problemów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

25.05.2016 PFSz z niepokojem obserwuje bardzo trudną sytuację Centrum Zdrowia Dziecka (CZD) w Warszawie w kontekście znacznego niedofinansowania polskich szpitali.  CZD, które jest wiodącym szpitalnym ośrodkiem referencyjnym dla dzieci dysponuje niezwykle skromnym budżetem w stosunku do oczekiwań społecznych, w tym także oczekiwań grupy zawodowej pielęgniarek, a przede wszystkim rażąco niskim budżetem w porównaniu z krajami zachodniej Europy oraz USA.  Dysproporcja środków finansowych na leczenie pacjentów, będących w dyspozycji dyrekcji CZD w żaden sposób nie koresponduje z relacją niższego dochodu narodowego w naszym kraju w porównaniu z innymi krajami odniesienia. 

Z danych uzyskanych z ogólnodostępnych źródeł wynika, że budżet CZD (550 łóżek, 2200 pracowników) wynoszący 143 miliony PLN rocznie, jest dziesięciokrotnie niższy od budżetu szpitala dziecięcego w Liverpoolu (Adler Hey Children’s Hospital, 309 łożek, 2580 pracowników), którego budżet wynosi po przeliczeniu wielką sumę 1,12 miliarda PLN.  Jeden z największych szpitali dzieciecych w USA (Cincinati Children’s Hospital, 514 łóżek, 12 680 pracowników) posiada astronomiczny budżet w wysokości 8,2 miliarda PLN.  PFSz zwraca uwagę, że dochód narodowy brutto na mieszkańca w Polsce wynosi ok 26 tys. USD, w Wielkiej Brytanii 41 tys. USD, a w USA 51 tys. USD.  Tak więc proporcje dochodu narodowego wynoszą mniej więcej 1:2 (PL: UK,USA), a proporcje budżetów porównywalnych referencyjnych szpitali pediatrycznych 1:10 ! (PL:UK) oraz 1:57 !!! (PL:USA).  PFSz przypomina, że budżety polskich szpitali w stosunku do szpitali niemieckich, duńskich, czy francuskich są około 10 razy niższe, podczas gdy polskie społeczeństwo, grupy zawodowe oraz instytucje państwowe mają w stosunku do polskich szpitali oczekiwania nie niższe, od oczekiwań na zachodzie.  PFSz apeluje o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w naszym kraju, w tym szczególnie o zmniejszenie rażących dysproporcji w stosunku do szpitali na zachodzie oraz apeluje o dostosowanie wymagań do możliwości finansowych szpitali.  PFSz popiera wysiłki dyrekcji szpitali w tej bardzo trudnej sytuacji. 

http://www.termedia.pl/mz/Fedorowski-CZD-ma-roczny-budzet-niemal-dziesieciokrotnie-mniejszy-od-budzetu-podobnej-placowki-w-Liverpoolu-,22095.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Polska-Federacja-Szpitali-apeluje-o-zwiekszenie-nakladow-na-zdrowie,162264,1.html

Planowana obniżka taryf świadczeń medycznych przez AOTMiT

11.05.2016 Polskie szpitale mają do dyspozycji wielokrotnie niższe środki finansowe, niż szpitale wielu krajów EU i są to proporcje porażające.  Szpital UMC w Ljubljanie ma budżet 1.9 mld PLN, Szpital AKH w Wiedniu 4,2 mld PLN, Szpital Regionalny w Niort (Francja) – 1,1 mld PLN, Szpital Universytecki w Arhus, Dania 3,1 mld PLN, a największy niemiecki szpital Charite w Berlinie ma zawrotny budżet siegający 6,3 mld PLN.  W tym zestawieniu największy pod względem przychodów polski szpital, czyli Szpital Uniwersytecki w Krakowie z budżetem 644 mln PLN (raport Pulsu Medycyny) wypada po prostu fatalnie.

W nawiązaniu do informacji pochodzącej z listu Asocjacji Interwencji Sercowo Naczyniowych PTK do Prezesa AOTMiT z dnia 06.05.2016 “finansowanie leczenia np. pacjenta z zawałem i niewydolnością serca oraz powikłaniami krwotocznymi jest refundowane w stopniu 2-krotnie niższym niż w Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a 2,5-krotnie niższym niż w Estonii oraz 4-krotnie niższym niż w Irlandii” można jedynie stwierdzić, że w dziedzinie kardiologii interwencyjnej proporcja obecnego finansowania świadczeń nie jest aż tak rażąco niższa, jak w przypadku całokształtu finansowania świadczeń szpitalnych.

Ponieważ oczekiwania naszego społeczeństwa co do jakości leczenia szpitalnego w każdym zakresie z pewnością nie są mniejsze niż społeczeństw krajów wymienionych w zestawieniu, jakakolwiek obniżka taryf, musi w efekcie wiązać się z obniżeniem jakości opieki nad polskim pacjentem (z wyjątkiem taryf, które hipotetycznie były by u nas wyższe lub przynajmniej proporcjonalne niższe w stosunku do niższego dochodu narodowego w Polsce – takowych jednak brak)

Polska Federacja Szpitali domaga się wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w naszym kraju i odejścia od dogmatu, że więcej pieniędzy w systemie nie będzie.  Postulujemy promowanie koordynowanej, kosztowo-efektywnej ochrony zdrowia bowiem pieniądze wydawane na taką właśnie medycynę są po prostu świetną inwestycją i to niezależnie od specjalności lekarskiej, czy rodzaju schorzenia.  

Stanowisko strony społecznej ws minimalnych wynagrodzeń

26.04.2016.  W zakładce "aktywności: stanowiska" znajduje się wspólne stanowisko strony społecznej Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia w którym wyraża ona zaskoczenie odmiennym stanowiskiem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników wykonujących działalność leczniczą.

Stanowisko strony społecznej ZTOZ - do pobrania

System ratownictwa medycznego

15.03.2016. Dla członków PFSz dostępny jest już raport PFSz na temat systemu ratownictwa medycznego w Polsce.  Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: anna.banaszewska@pfsz.org

Koordynowana Ochrona Zdrowia

03.03.2016 Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali i gubernator HOPE twierdzi, że: - W naszym kraju dopiero zaczynamy wypracowywać zasady koordynowanej ochrony zdrowia, tj. managed care medicine, która została na dobre wprowadzona w USA już w latach 80-tych ubiegłego wieku. Istotą koordynowanej ochrony zdrowia jest kontrola kosztowej efektywności na wszystkich etapach procesu leczniczego. 

- Odbywa się ona przede wszystkim pod nadzorem płatnika, który w modelu opieki koordynowanej albo jest w jednej korporacji albo ściśle współpracuje ze zorganizowaną grupą świadczeniodawców (szpital, AOS, POZ). Zadaniem świadczeniodawców jest dostarczenie kompleksowych usług zgodnie z tzw. evidence based medicine oraz zgodnie z uprzednio uzgodnionymi i podlegającymi stałemu uaktualnianiu schematami postępowania. 

- Kompleksowa ochrona zdrowia jest zatem elementem koordynowanej. Koordynatorami opieki, zgodnie najlepszymi wzorcami międzynarodowymi są specjalnie przeszkoleni menedżerowie medyczni (case managers), zwykle z wyższym wykształceniem pielęgniarskim, czasem lekarskim oraz koniecznie z dodatkowym przeszkoleniem - z zakresu ekonomiki zdrowia, oceny technologii medycznych, zarządzania oraz jakości. W USA, osoby z wyższym wykształceniem medycznym lub pokrewnym mogą nawet uzyskać dyplom specjalisty w dziedzinie koordynowanej ochrony zdrowia. Przykładem kraju, w którym, bardzo skutecznie działający system ochrony zdrowia oparty jest całkowicie na 4 organizacjach koordynowanej ochrony zdrowia jest Izrael. Ze względu na bardzo skromne doświadczenia krajowe oraz wiele niedopowiedzeń, koordynowana ochrona zdrowia będzie tematem wiodącym tegorocznej "X Międzynarodowej Konferencji Hospital and Healthcare Management" trwającej od 16 do 17 czerwca w Warszawie.

http://www.termedia.pl/mz/Skoordynowana-koordynowana-czy-kompleksowa-Jaka-powinna-byc-ochrona-zdrowia-,21132.html

Propozycje na spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

15.02.2016  PFSz współtworzyła propozycje Pracodawców na spotkanie trójstronne w MZ 16.02.2016.  Członkiem Zespołu jest Prezes PFSz.

Lista tematów na spotkanie Trójstronnego Zespołu ds OZ - do pobrania


Holandia Championem Ochrony Zdrowia w Europie - dlaczego ?

30.01.2016 Raport Euro Health Consumer Index 2015: Championem ochrony zdrowia w Europie po raz kolejny z rzędu została Holandia. Autorzy raportu konkludują, że jest to system właściwie pozbawiony słabych punktów, a świetny wynik wynika generalnie z faktu iż “decyzje są podejmowane w znacznym stopniu przez profesjonalistów oraz pacjentów, natomiast politycy oraz biurokraci są znacznie bardziej oddaleni od procesu decyzyjności, niż w innych krajach europejskich”. Ponadto, “system holenderski cechuje się wielorakością konkurencyjnych ubezpieczycieli działających niezależnie od podmiotów leczniczych”

Szpitalne jedzenie

28.01.2016 Prezes Polskiej Federacji Szpitali odniósł się do wywiadu z RPP o szpitalnym jedzeniu i kontroli sanepidu. Powiedział między innymi o zbyt wysokich wymaganiach sanepidu.

Polskie szpitale dysponują bardzo skromnymi budżetami w porównaniu ze szpitalami z Europy Zachodniej. Poza tym nie mogą pobierać żadnych dodatkowych opłat za lepszej jakości dania, jeśli świadczą usługi na podstawie kontraktu z NFZ. Tak więc, tym wszystkim, którzy żądają aby w polskich szpitalach było jedzenie takie jak w szpitalach włoskich, czy francuskich odpowiadamy: Nie ma problemu, ale niech wtedy budżety naszych szpitali wzrosną kilkukrotnie. Będzie smacznie i wykwintnie. 

Największy szpital w Polsce dysponuje budżetem o 200 mln PLN mniejszym niż największy szpital na Malcie, 4.8 razy mniejszym niż największy szpital w Danii, 3 razy mniejszym niż największy szpital w Słowenii, 10 razy mniejszym niż największy szpital w Niemczech oraz 72 razy mniejszym niż największy szpital w USA !  

- A co do sanepidu, to ta instytucja w sposób niewspółmierny podraża koszty działalności szpitali poprzez zbyt wysokie wymagania, na przykład w stosunku do pomieszczeń szpitali. Dyrektorzy szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali zauważyli podczas wizyt studyjnych w Danii, Izraelu i na Malcie, iż żaden z nowoczesnych odwiedzanych szpitali nie spełnił by wymagań polskiej inspekcji sanitarnej. A więc może tutaj można poszukać oszczędności i polepszyć szpitalne jadło.

Raport Euro Health Consumer Index 2015

27.01.2016  Ukazał się raport dotyczący jakości ochrony zdrowia w Europie. Poniżej ocena raportu przez Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego

Najnowsze badanie "Euro Health Consumer Index" po raz kolejny obala lansowaną tu i ówdzie tezę, iż w Polsce za niewielkie pieniądze ochrona zdrowia czyni cuda. W tym bardzo powtarzalnym, paneuropejskim, a przy tym opartym na sensownej metodologii badaniu systemów opieki zdrowotnej oceniano jakość w takich kategoriach, jak: prawa pacjentów oraz informatyzacja, dostępność oraz kolejki pacjentów, istotne wyniki kliniczne, zakres i zasięg usług zdrowotnych, profilaktykę oraz gospodarkę i dostępność leków. Polska uzyskała 523 na 1000 możliwych punktów aby uplasować się na drugim miejscu spośród 35 ocenianych krajów, dodajmy że niestety chodzi o miejsce drugie od końca. Na kiepskiej pozycji w rankingu zaważyły tak istotne wskaźniki będące determinantami skuteczności systemu ochrony zdrowia, jak np. niska przeżywalność w nowotworach, duża liczba jakościowej utraty lat zdrowia, niska wyszczepialność, wysoki wskaźnik cięć cesarskich, niska liczba dializ domowych, mała liczba operacji zaćmy, czy niedostateczne stosowanie nowoczesnej farmakoterapii. 

- W sferze związanej z jakością systemu, Polska słabo wypadła ze względu na ograniczoną dostępność do lekarzy oraz diagnostyki, a także długi czas oczekiwania w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Jednym z ważnych mierników nowoczesności systemu ochrony zdrowia jest jego informatyzacja, niestety tutaj, czego można się było spodziewać znów przepadliśmy z kretesem. Ranking ECHI jest generalnie miarodajny, choć w kilku elementach dotyczących oceny naszego kraju należy z wynikami dyskutować. Nie można się zgodzić z twierdzeniem, iż płatności nieformalne dla lekarzy są u nas na poziomie Albanii, Grecji, Serbii, czy Rumunii. Podobnie, przecież są u nas ogólnodostępne rejestry lekarzy, a także jako taki system opieki nad seniorami, czy też refundacja leków - natomiast w raporcie w tych kategoriach zostaliśmy ocenieni bardzo negatywnie. Należy podkreślić, że raport ECHI nie ocenia w ogóle długości życia obywateli, na które jak wiadomo system ochrony zdrowia ma bardzo ograniczony wpływ. 


Przychody największych polskich szpitali są niewspółmiernie niskie w porównaniu międzynarodowym - stanowisko PFSz

20.12.2015  PFSz zajmuje stanowisko w sprawie przychodów polskich szpitali.  W dniu 16.12.2015 Puls Medycyny przedstawił listę największych polskich szpitali pod względem przychodów finansowych.  W nawiązaniu do tej ciekawej publikacji PFSz porównuje przychody największych polskich szpitali z przychodami największych szpitali za granicą.    

http://pulsmedycyny.pl/4393388,48882,10-najwiekszych-szpitali-w-polsce-w-2015-r

W tym zestawieniu liderem jest Szpital Uniwersytecki w Krakowie, którego przychody wynoszą 644 mln PLN

Poniżej przedstawiamy przychody wybranych największych szpitali w Europie, USA i Kanadzie (w PLN):

University of Pittsburgh Medical Center Presbyterian, Pittsburgh, USA, 46,6 mld

Szpital Charité - Universitätsmedizin Berlin, Niemcy, 6,3 mld 

Queen Elisabeth's Hospital, Birmingham, UK, 4,3 mld 

Szpital Uniwersytecki w Arhus, Dania, 3,1 mld 

Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto, Kanada, 2,8 mld

Szpital Uniwersytecki UMC, Ljubljana, Słowenia, 1,8 mld

Szpital Mater Dei, Malta, 840 mln 

Stanowisko PFSz

Największy szpital w Polsce dysponuje budżetem o 200 mln PLN mniejszym niż największy szpital na Malcie, 4.8 razy mniejszym niż największy szpital w Danii, 3 razy mniejszym niż największy szpital w Słowenii, 10 razy mniejszym niż największy szpital w Niemczech oraz 72 razy mniejszym niż największy szpital w USA !  

Natomiast oczekiwania polskiego spoleczeństwa co do jakości leczenia szpitalnego nie są mniejsze niż społeczeństw krajów wymienionych w zestawieniu.  Ponadto, niektore wymagania w stosunku do polskich szpitali (np. san-epid, ppoż, PIP) są nawet wyższe niż gdzie indziej, co potwierdziły wizyty studyjne organizowane przez Polską i Europejską Federację szpitali w Anglii, Niemczech, Danii oraz na Malcie. Praktycznie z każdym  razem dyrektorzy polskich szpitali ze zdumeniem stwierdzali, że świetnie finansowane szpitale europejskie nie spełniły by polskich wymogów.  Polska Federacja Szpitali od dłuższego czasu podkreśla konieczność urealnienia wymagań wobec polskich szpitali, a także konieczność poprawy finansowania usług świadczonych przez polskie szpitale. 

List i stanowisko Pracodawców RP do Ministra Zdrowia

11.12.2015 Po konsultacjach w obrębie korporacji Zdrowe Zdrowie skupiającej prezesów i dyrektorów organizacji sektora ochrony zdrowia Pracodawców RP (z udziałem prezesa oraz dyrektor PFSz) i w odpowiedzi na list od Ministra Zdrowia, został opracowany i przesłany do Ministra list ze szczegółowymi postulatami na temat zmian systemowych i organizacyjnych - dokument do pobrania poniżej.

List Pracodawców RP do Ministra Zdrowia, 11.12.2015 - do pobrania

Stanowisko PFSz w sprawie podwyżek wynagrodzeń personelu medycznego

Polska Federacja Szpitali jest za wprowadzeniem mechanizmu wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego zgodnie z Konstytucją oraz według sprawdzonych wzorców europejskich.

09.10.2015 r. w Warszawie przy pełnej sali obradowali dyrektorzy szpitali skupionych wokół Polskiej Federacji Szpitali (PFSz). Celem spotkania było dopracowanie strategii działania w obszarze podwyżek płacy dla personelu medycznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szpitali zrzeszonych w PFSz oraz sektorowych związków szpitali.

Podczas spotkania wypracowane zostały metody dalszych działań w ramach wspólnej akcji szpitali.  Przede wszystkim, PFSz postuluje wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wzrost płacy personelu do taryf świadczeń zdrowotnych, które są w początkowych stadiach opracowywania przez AOTMiT.  PFSz  skieruje wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, do władz i agend rządowych, do przedstawicieli parlamentu oraz innych instytucji celem wypracowania mechanizmów wzrostu wynagrodzeń zgodnych z Konstytucją oraz dobrą praktyką europejską.  PFSz pragnie zażegnać niebezpieczeństwo ograniczenia wykonywania świadczeń wobec pacjentów, oddalić groźbę kryzysu finansowego szpitali oraz konfliktów różnych grup zawodowych.

Do PFSz należą szpitale o różnej strukturze własnościowej i organizacyjnej, szpitale różnej wielkości we wszystkich województwach.  PFSz reprezentuje, uwzględniając potencjał zrzeszonych szpitali,  około 60 tysięcy łóżek szpitalnych i około 5 mld PLN w umowach zawartych z NFZ. PFSz jest członkiem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, reprezentującej około 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.  

Informacji w temacie udziela Dyrektor Zarządzająca PFSz, Anna Banaszewska: e-mail <anna.banaszewska@pfsz.org>; tel. 606 360 295 

Stanowisko PFSz w sprawie dalszych działań w obszarze podwyżek płac personelu medycznego - do pobrania

Linki:

http://pulsmedycyny.pl/4319949,47572,polska-federacja-szpitali-podejmuje-dzialania-w-sprawie-podwyzek-wynagrodzen-personelu-sluzby-zdrowia

http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Polska-Federacja-Szpitali-ws-wzrostu-wynagrodzen-personelu,155778,1.html

Podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

28.09.2015. PFSz rozważa skierowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do Trybunału Konstytucyjnego.

Stanowisko PFSz w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych - do pobrania


Stanowisko PFSz na temat ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń

03.09.2015 PFSz we współpracy z członkiem wspierającym PFSz - Fundacją Inicjatyw Zdrowie i Gospodarka opracowała i przesłała stanowisko na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.  Zgłoszone zostało kilkanaście konstruktywnych uwag.  

Stanowisko na temat ogólnych warunków umów - do pobrania


Pismo PFSz do Ministra Zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek

01.07.2015 Polska Federacja Szpitali skierowała pismo do Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.  PFSz zwraca uwagę m.in. na następujące sprawy w związku z planowanymi podwyżkami oraz kwestią dostępności środków  na podwyżki: 
 • uwzględnienie głosu pracodawców szpitali w planowaniu podwyżek, 
 • podwyższenie wyceny punktu kontraktowego, 
 • realizację wszystkich płatności za świadczenia planowe medycznie uzasadnione 
 • eliminację nadmiernych wymagań wobec szpitali
 • odstąpienie od obligatoryjności dodatkowych ubezpieczeń od tzw. zdarzeń medycznych
 • stworzenie warunków dla konkurencyjnych ubezpieczycieli OC 
 • uwzględnienie kosztów ubezpieczeń społecznych zwiazanych z podwyżkami  
PFSz proponuje również intensywne działania w kierunku kształcenia i zaangażowania pracowników pomocnicznych celem odciążenia pielegniarek oraz proponuje zwiększanie kompetencji i uprawnień pielęgniarek. 


Raport Grupy Roboczej Ochrony Zdrowia think-tanku Friends of Europe z udziałem Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego

02.05.2015 Ukazał się raport końcowy grupy roboczej do spraw ochrony zdrowia think-tanku Friends of Europe.  W pracach nad raportem uczestniczył prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.  Friends of Europe jest wiodącym think-tankiem, którego celem jest stymulowanie idei ne poziomie europejskim oraz globalnym.  Tematem raportu jest adaptacja polityki zdrowotnej UE do zachodzących zmian w otoczeniu ("Adopting EU Health Policy to an Evolving Europe").  W raporcie grupa ekspertów reprezentujących bardzo zróżnicowane środowiska związane z ochroną zdrowia, takie jak KE, organizacje międzynarodowe, organizacje  pozarządowe, w tym organizacje pacjentów i pracodawców, uniwersytety oraz przemysł medyczny publikuje 21 zaleceń.  Zalecenia pogrupowane są w trzy grupy: "co UE powinna rozpocząć wykonywac ?" "Co UE powinna zaprzestać wykonywać ?" oraz "Co UE powinna wykonywac inaczej ?" .Zasadniczą tezą rekomendacji FoE jest konieczność uznania ochrony zdrowia za priorytet polityki UE w połączeniu z gospodarką oraz spójnością społeczną.  Szczegółowe rekomendacje znajdują się w raporcie dostępnym poniżej.

Raport think-tanku Friends of Europe - link

http://www.friendsofeurope.org/event/adapting-eu-health-policy-evolving-europe-eu-start-stop-differently/


PFSz zajmuje stanowisko w sprawie nadwykonań powiązanych z realizacją pakietu onkologicznego

16.04.2015 Polska Federacja Szpitali zwróciła do Ministerstwa Zdrowia i oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozwiązania problemów, które powstają w związku z wykonywanie świadczeń w ramach „pakietu onkologicznego”.

Dzisiejsza ocena wpływu wprowadzenia pakietu onkologicznego na  funkcjonowanie szpitali nie może być jednoznacznie pozytywna lub jednoznacznie negatywna. Można wskazać pozytywne aspekty związane z wprowadzeniem „pakietu onkologicznego”.  Nie można jednak pomijać tej okoliczności, iż w szpitalach występują niewykonania związane z wykonywaniem świadczeń właśnie w ramach „pakietu onkologicznego”, a jednocześnie powstają nadwykonania, w innych zakresach świadczeń.

Wskazana sytuacja stanowi poważne zagrożenie dla szpitali związane z generowaniem długów po stronie świadczeń zdrowotnych, które nie są objęte pakietem onkologicznym, i za które szpitale nie mogą obecnie uzyskać wynagrodzenia. Wskazane niewykonania w pakiecie onkologicznym, są, w ocenie PFSz, wynikiem nie do końca sprawienie funkcjonującego systemu rozliczeń świadczeń.  Jak pokazuje analiza Ministerstwa Zdrowia ilość wystawionych kart DILO wskazuje, że liczba pacjentów nie spadła w stosunku do zeszłego roku.

W opinii PFSz jest to istotne nie wyłącznie w aspekcie powstawania długów , ale również, a może nawet przede wszystkim obliczu odpowiedzialności szpitali z tytułu zapewniania ciągłości i dostępności do świadczeń zdrowotnych, które nie są objęte  „pakietem onkologicznym”.  Jak wskazuje Anna Banaszewska, dyrektor zarządzający Polskiej Federacji Szpitali -  ta odpowiedzialność wynika zarówno z odpowiedzialności etycznej i społecznej i ma swoje uzasadnienie prawne. W świetle obowiązujących przepisów szpital ma obowiązek zapewniania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dostępności do tych świadczeń bez względu na limit wynikający z umowy zawartej z  NFZ. Ugruntowane orzecznictwo sądów nie pozostawia wątpliwości, że aktualnie w pojęciu świadczeń ratujących życie i zdrowie mieszczą się również przypadki planowe pilne, w których mieszczą się zarówno przyjęcia pacjentów onkologicznych jak wykonywanie świadczeń w ramach programów lekowych, dializoterapii i w innych podobnych przypadkach, w których przerwanie wykonywania świadczeń wiązało by się z zagrożeniem dla życia lub zdrowia pacjenta.

 

W grudniu zeszłego roku Ministerstwo Zdrowia podpisało porozumienie ze szpitalami na mocy którego zobowiązało się do przesunięć środków finansowych z tytułu niewykonań w ramach „pakietu onkologicznego” w celu rozliczenia nadwykoań w ramach zakresów innych świadczeń zdrowotnych. Część oddziałów NFZ realizuje powołane porozumienie natomiast część nie podjęła działań w tym zakresie. Z tego względu PFSz zwraca się z oficjalnymi pismami do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ  z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę wzięcia pod uwagę głosu środowiska pracodawców i menedżerów szpitali.

List do Ministra Zdrowia w sprawie nadwykonań i pakietu onk. – do pobrania

List do Prezesa NFZ w sprawie zielonych nadwykonań i pakietu onk. – do pobrania


PFSz dla prasy w kwestii tzw. nadwykonań

30.03.2015 Do pobrania znajduje się stanowisko PFSz w kwestii tzw. nadwykonań, które zosotało przygotowane na prośbę redakcji Głosu Wielkopolskiego.  PFSz zwraca uwagę m.in na fragmentaryzację procesu leczniczego w obliczu utraty części kontraktów w obszarze madycyny ambulatoryjnej przez szpitale.  PFSz popiera kompleksową i koordynowaną opiekę medyczną. 

Stanowisko PFSz w kwestii nadwykonań - do pobrania


Stanowisko Prezesa PFSz na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 2014

Wywiad z Prezesem Fedorowskim - do pobrania

Stanowisko PFSz w sprawie OWU 

18.06.2014 W zakładce "stanowiska" umieszczona jest odpowiedź Ministrestwa Zdrowia dotycząca stanowiska PFSz w sprawie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń.  Uwagi PFSz są brane pod uwagę przy nowelizacji przepisów.

Odpowiedź MZ w sprawie OWU - do pobrania


Stanowisko PFSz w sprawie kontraktowania rehabilitacji

05.06.2014.  PFSz przesłała do Ministra Zdrowia stanowisko w sprawie kontraktowania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.  PFSz zwraca uwagę na kryterium kompleksowości i jakości usług oraz koszty szpitali związane z pozostawaniem w gotowości.  

Stanowisko PFSz w sprawie rehabilitacji - do pobrania (skan)

Stanowisko PFSz w sprawie Ogólnych Warunków Umów (OWU)

22.04.2014.  PFSz przesłała do Ministra Zdrowia stanowisko z propozycjami zmian w rozporządzeniu MZ z dnia 06.05.2008 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  PFSz postuluje wprowadzenie zmiany zapisu paragrafu 22 na: 

§ 22. W przypadku dokonania zmiany w umowach w trybach określonych w § 20 i 21 świadczeniodawcy przysługuje roszczenie przeciwko Funduszowi o zapłatę za świadczenia wykonane ponad kwotę zobowiązania odpowiednio w rodzajach albo zakresach świadczeń, których dotyczyło zmniejszenie kwoty zobowiązania, z tym że roszczenie powinno być pomniejszone o kwotę która została przesunięta na inny rodzaj świadczenia.

Propozycję stanowiska PFSz przygotował Dyrektor Szpitala w Gostyniu, p. Piotr Miadziołko.  Propozycja została poddana konsultacjom wewnętrznym.

Stanowisko PFSz w sprawie OWU - do pobrania (wersja WORD) 

Stanowisko PFSz w sprawie transportu medycznego

06.02.2014. PFSz popiera stanowisko STOMOZ w sprawie konieczności jak najszybszej poprawy systemu transportu medycznego.

Stanowisko PFSz w sprawie transportu medycznego - do pobrania

Stanowisko STOMOZ - do pobrania

Stanowisko PFSz w sprawie tzw. Zdarzeń medycznych.

PFSz postuluje likwidację Wojewódzkich Komisji oraz reformę całego obszaru zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych.

Stanowisko z dnia 27.01.2014 - pismo przewodnie (skan) - do pobrania

Stanowisko z dnia 27.01.2014 - pismo przewodnie do MZ (WORD)- do pobrania

Stanowisko z dnia 27.01.2014 - uzasadnienie (skan) - do  pobrania

Stanowisko z dnia 27.01.2014 - uzasadnienie (WORD) - do pobrania


Polska Federacja Szpital za wprowadzeniem dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych

Polska Federacja Szpitali popiera plan wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.  Prezes PFSz, prof. Jarosław J. Fedorowski, w piśmie do Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2103 deklaruje konstruktywny udział federacji w konsultacjach społecznych i proponuje udział przedstawicieli środowiska pracodawców sektora szpitalnego w zespole roboczym pracującym nad projektem.

List do Ministra Zdrowia - do pobrania


Stanowisko PFSz oraz PSDS w sprawie Krajowego Punktu Kontaktowego w opiece transgranicznej, 15.11.2013

dokument (skan) - do pobrania
list przewodni (skan) - do pobrania

List Prezesa PFSz do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej w sprawie publikacji "NFZ przepłaca za zabiegi", 12.10.2013 - do pobrania

Stanowisko PFSz  w sprawie projektu zmian w zakresie kontroli szpitali z dnia 18.09.2013 - dokument w formacie MS WORD - do pobrania

Skan stanowiska - do pobrania

Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali w sprawie "nakładania się świadczeń medycznych" z dnia 03.06.2013

Dokument w formacie MS WORD - do pobrania


Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali w sprawie „Instrukcji Przetrwania w Polskiej Służbie Zdrowia” organizacji pacjentów Porozumienie 1 Czerwca z dnia 24 maja 2013 roku

Dokument w formacie MS WORD - do pobrania 

Dokument w formacie jpg - do pobraniaSTANOWISKO Polskiej Federacji Szpitali z dnia 07.03.2013 w sprawie projektowanych zmian w systemie nocnej i świątecznej opieki medycznej oraz ratownictwa medycznego
strona 1 - do pobrania

strona 2 - do pobrania